การเล่นกีฬาไม่ใช่แค่เล่นๆอีกต่อไป

คงไม่มีใครไม่รู้ถึงสรรพคุณในการเล่นกีฬาว่ามีประโยชน์มากมายเพียงใด ซึ่งนอกจากจะมีคุณค่าอย่างมหาศาลต่อร่างกายของผู้ที่เล่นกีฬา ไม่ว่าจะเล่นเพื่อออกกำลังกายในแบบทั่วๆไปหรือเล่นเพื่อประกอบเป็นอาชีพแล้ว ก็ยังมีส่วนช่วยในการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพในด้านที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาได้อีกด้วย ดังที่เราจะเห็นได้จากผู้ที่มีความสามารถในด้านกีฬาไม่ว่าจะเป็นตัวนักกีฬาเองหรือผู้ฝึกสอนและผู้ที่เกี่ยวข้องที่สามารถสร้างรายได้จากการเล่นกีฬารวมถึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกีฬาด้วยเช่นกัน

ปัจจุบันกีฬามีความหมายมากกว่าการเล่นเพื่อแข่งขันทั่วๆไป โดยการกีฬาได้รับการยอมรับให้เป็นศาสตร์แห่งการศึกษาเรียนรู้ชนิดหนึ่งที่จะต้องได้ถูกบรรจุไว้ให้ระบบการศึกษาเป็นวิชาที่ว่าด้วยการกีฬาเป็นวิชาเฉพาะทางและยังแยกเป็นสาขาต่างๆตามรูปแบบและชนิดกีฬา ประกอบกับวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการกีฬาและวิทยาศาสตร์ทางการกีฬาเป็นการเฉพาะตัวอีกด้วย ซึ่งผู้ที่ศึกษาในสายวิชาการกีฬาดังกล่าวนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะนักกีฬาที่มีความสามารถในการเล่นกีฬาเป็นกลุ่มเดียวเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่รักและสนใจในศาสตร์แห่งการกีฬาได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการกีฬาได้ เพราะกีฬาไม่ได้มีเพียงผู้เล่นเท่านั้นแต่ยังประกอบด้วยผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยต่างๆที่จะร่วมกันวางแผนการเล่นการแข่งขันรวมถึงมีหน้าที่ดูแลผู้เล่นในด้านสุขภาพร่างกายให้มีความพร้อมอยู่เสมอด้วย ซึ่งเมื่อกีฬาในปัจจุบันมีมูลค่าการตลาดที่สามารถสร้างรายได้มหาศาลให้แก่นักกีฬาแล้วผู้ที่เกี่ยวข้องย่อมมีรายได้ที่สูงตามไปด้วย การศึกษาในด้านการกีฬาจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน รวมทั้งในด้านการดูแลสุขภาพที่ได้นำกีฬามาเป็นตัวช่วยในการออกกำลังกายอย่างแพร่หลาย ซึ่งในการใช้การกีฬามาช่วยในส่วนนี้ก็ยังจำเป็นที่จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญให้การดูแลและให้คำปรึกษาอันเป็นช่องทางที่สร้างรายได้ให้แก่ผู้มีความรู้ในด้านกีฬาหรือตัวนักกีฬาที่เลิกแข่งขันกีฬาแล้วด้วยเช่นกัน

เมื่อเรารู้ถึงสรรพคุณของกีฬาดังเช่นที่กล่าวมาแล้ว ว่ามีคุณค่าในด้านต่างๆนั้นมากมายเพียงใดแก่ผู้ที่ได้เข้ามาสัมผัสและเรียนรู้ศาสตร์ในด้านกีฬาอย่างลึกซึ้ง กีฬาจึงไม่ใช่แค่การเล่นกีฬาเพื่อแข่งขันกันอย่างเดียวอีกต่อไปแต่ยังเป็นการเรียนรู้เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่วงการกีฬาให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และที่สำคัญได้ก่อให้เกิดรายได้แก่ผู้ที่สนใจในวิชาชีพในด้านการกีฬานี้ได้นำความรู้ความสามารถไปใช้ในการประกอบเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงและแท้จริง.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s